dinsdag 1 februari 2011

Wie is een vrijmetselaar.

Formeel gesproken is men een Vrijmetselaar als men is opgenomen in een "Loge" en als zodanig is "ingewijd". Ondanks de veelheid aan verschillen tussen de individuele leden, spreekt ieder lid het volgende aan: "De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan iedere mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten". Het is een deel van lid 1 van Artikel 1 van de "Ordegrondwet". Het spreekt voor zich dat de Vrijmetselarij met dit zeer liberale gedachtegoed een gevaar kan vormen voor andersdenkenden met dogma's en voorschriften die de persoonlijke vrijheid aan banden willen leggen.
Het lidmaatschap van de Orde, en daarmee dat van de Loge, staat open voor iedere man van goede naam; dat wil zeggen zijn reputatie mag geen aanleiding geven tot discussie. Hij moet zich kunnen verenigen met de statuten en reglementen van de Orde en de Loge. Er bestaat geen enkele beperking naar geloof, ras, afkomst, maatschappelijke positie of nationaliteit. De minimale leeftijd is 18 jaar.

Vrijmetselaren zijn vrije mannen die, in het besef van hun eigen beperkingen, zelfstandig en zonder door dogma's te worden gehinderd, naar waarheid willen zoeken. Zij volgen een zoektocht naar de Oorsprong der Dingen, naar de orde in het universum, in maat en getal. De vrijmetselaar doet dat zelfstandig en zonder dogma's. Een kerk weet, een vrijmetselaar zoekt.
Ook onderzoekt de vrijmetselaar de tegenstelling tussen verscheidenheid en eenheid, tijdelijkheid tegenover eeuwigheid en eindigheid tegenover oneindigheid. Voor de vrijmetselaar is de tolerantiegedachte een bestaansvoorwaarde.
Zonder tolerantie is vrijmetselarij niet mogelijk omdat wij uit zeer uiteenlopende levenskringen komen.

De Vrijmetselaar treft in zijn Loge een bonte verzameling van individuen aan. Uit alle geledingen van de maatschappij en met een uiteenlopende levensbeschouwelijke achtergrond.
Wat zij gemeen hebben is een open oog en oor voor de opvattingen en anderen, een hoge mate van tolerantie ten opzichte van andersdenkenden en de wens om als mens te groeien. Naast de persoonlijke ontwikkeling wordt daarbij een positieve bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren als belangrijk ervaren.

Door de combinatie van verschillende leeftijden, beroepen en geloofsopvattingen ontstaat in de loge een unieke sfeer waar we ongedwongen van elkaar kunnen leren en elkaars geest scherp kunnen houden. We wisselen zienswijzen uit zonder mekaar te hoeven overtuigen. Deze luistervaardigheid zonder vooroordeel komt ons ten goede in ons dagelijkse leven. De filosofie van de Vrijmetselarij helpt ons bij het zelfbewust zijn van onze levenskeuzes en opvattingen. Juist daardoor kunnen we in een steeds complexere samenleving onze plaats bepalen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten